Disclaimers

Algemene disclaimer

Op deze pagina vindt je de disclaimer van ondernemendestarters.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door NoWay Online. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met de op deze pagina vermelde voorwaarden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NoWay Online is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NoWay Online.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
De op deze website gepresenteerde informatie is bedoeld voor de algemene informatievoorziening. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid wordt betracht bij het voorbereiden van de op deze website gepubliceerde informatie, kan niet worden ingestaan voor de juistheid / volledigheid ervan. NoWay Online streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Voor prijzen of bedragen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen of bedragen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met NoWay Online te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. NoWay Online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Indien op deze website wordt verwezen naar pagina’s van externe partijen, is de auteur niet verantwoordelijk voor de content op deze pagina’s.

Beslissingen die genomen worden op basis van de op deze website gepresenteerde informatie zijn geheel voor eigen rekening en risico. De auteur stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het gebruik van deze website, zowel direct als indirect.

Verdiensten disclaimer

Wat Six Figures Mentors anders maakt dan andere online businessmogelijkheden is het topklasse systeem, de gebruiksvriendelijke methodes en de algehele integriteit binnen de organisatie. Hoewel het businesssysteem vele succesvolle leden heeft voortgebracht garandeert dit niet dat iedereen erin slaagt geld te verdienen ermee.
Alle voorbeelden van verdiensten en inkomsten die op deze site genoemd worden zijn slechts voorbeelden en schattingen van wat mogelijk is en wat anderen hebben verdiend. Er is geen garantie dat iedereen dezelfde resultaten behaalt. Resultaten zijn sterk afhankelijk van persoonlijke inzet, toewijding, het vermogen instructies op te volgen, de (zakelijk / commerciële) achtergrond van iemand etc.. Het is derhalve ook mogelijk dat je niets verdient.
Wees bewust van bovengenoemde feiten en weet dat noch ondernemendestarters.nl, noch Six Figure Mentors aansprakelijk gesteld kan worden voor het uitblijven van resultaten en voor geleden verliezen door investering in het opleidingssysteem en eventuele marketingkosten.

Iedere overeenkomst die je aangaat met Six Figure Mentors is een overeenkomst met Six Figure Mentors en niet met ondernemendestarters.nl. Je kunt je aanmelden via deze website, maar gaat geen contract aan met ondernemendestarters.nl. Alle uit dergelijke overeenkomsten voortvloeiende zaken, zoals bijvoorbeeld beëindigen of annuleren van lidmaatschappen of overeenkomsten, dienen dan ook te worden afgehandeld met de partij waarmee een overeenkomst is aangegaan, in dit geval Six Figure Mentors. Ondernemendestarters.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden of partij zijn in dergelijke zaken of geschillen.
Bekijk hier de algemene voorwaarden en disclaimers van SFM

Affiliate disclaimer

This website endorses Six Figure Mentors (SFM). Although we do not operate on a “pay per click” compensation, should you create a profile and purchase any SFM educational products, we will receive a percentage of the sale for the referral. By clicking any affiliate links on this website you will not pay any more than if you were to purchase directly.

Oftewel: Op deze website verwijs ik regelmatig naar Six Figure Mentors, een Engelstalig opleidingsprogramma dat mensen helpt een online inkomen op te bouwen. Ik, Friso Noë, eigenaar van ondernemendestarters.nl, ben zelf ook lid van het programma. Eén van de mogelijkheden die het programma biedt is affiliate worden van het programma zelf. Dat houdt in dat ik het programma promoot en indien iemand via deze website net als ik gaat deelnemen aan het SFM programma, ik daarvoor commissie ontvang. Als je enthousiast bent over hetgeen je leest en ziet op deze website, dan zou ik het erg op prijs stellen als je de links zou volgen op deze website om je aan te melden, in plaats van rechtstreeks via de eigen site van SFM. Het feit dat ik een commissie ontvang heeft geen invloed op de prijzen die gerekend worden voor de lidmaatschappen. Je betaalt dus niet meer door je via deze site aan te melden.
Alvast en bij voorbaat veel dank! 🙂

Ik maak alleen van deze affiliate mogelijkheid gebruik omdat ik uit eigen ervaring weet welke mogelijkheden het programma biedt en ik ben er dan ook erg enthousiast over. Als ik dat niet was, dan zou ik het niet aanbieden. Mijn doel is iedereen die via deze site van deze mogelijkheid gebruik maakt, te helpen waar mogelijk om succesvol een online inkomen op te bouwen.
Het programma van Six Figure Mentors is alleen beschikbaar voor mensen van 18 jaar en ouder.

Wijzigingen
Mocht een van deze disclaimers wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van ondernemendestarters.nl op deze pagina.